Kasutustingimused

sushishop.ee kasutusleping

Registreerudes internetilehekülje www.sushishop.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Kasutustingimused), nõustud Kasutustingimustega ning kohustud Kasutustingimusi täitma alljärgnevas:

Teenuse üldtingimused

Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Foret OÜ ja kasutajate vahelisi suhteid www.sushishop.ee veebiportaalis pakutavate teenuste kasutamisel.

Foret OÜ pakub veebiportaalis www.sushishop.ee Kasutajatele võimalust tellida toit koju või kontorisse koos kohale toimetamisega.

sushishop.ee lehe kasutamisega ei kaasne kasutajale mingeid muid tasusid kui tellitud kauba ja transpordi eest või leppetrahv libatellimuse esitamisel.

sushishop.ee veebipoes toimub arveldamine eurodes.

Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus.

Kasutaja kohustub esitama www.sushishop.ee kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning telefoni numbrit.

Kasutaja kohustub mitte kasutama www.sushishop.ee veebiportaali ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.

Tellimuse esitanud Kasutaja ei saa tellimust tühistada ning on kohustatud tasuma sushishop.ee-le kogu tema poolt esitatud tellimuse ja transpordi maksumuse isegi juhul kui tellimust ei saa kohale toimetada kuna klient on sisestanud valed aadressi- ja/või kontaktandmed.

Tellimuse esitanud Kasutaja on kohustatud tasuma sushishop.ee-le kogu tema poolt esitatud tellimuse ja transpordi maksumuse ka juhul kui tellimus on tehtud linnast välja ning sõidutee mis viib kliendini pole ilmastikuolude tõttu sõiduautoga läbitav. Sellisel juhul saab klient toidu kätte asukohast kuhuni tee oli/on läbitav (kusjuures kuller ootab maksimaalselt 10. minutit peale kliendile helistamist) või transpordib kuller toidu tagasi toitlustaja juurde kust on võimalik sama päeva jooksul kliendil toit kätte saada öeldes enda nime ja tellimuse numbri.

Juhul kui toote pakend on vigastatud on kliendil õigus esitada pretensioon 1 tunni jooksul peale tellimuse kättesaamist kas telefonil 6003045 või e-mail: tellimus@sushishop.ee.

Kasutaja kohustub Foret OÜ poolt kaupu- või teenuseid kasutama ainult seadusega ettenähtud piirides. Juhul kui Kasutaja teeb nn. libatellimusi (või nn. naljatellimusi) kohustub Foret OÜ seadusega lubatud raamides salvestatud andmete (registreerimisandmete, IP-aadressi, vms.) kaudu tuvastada valetellimuse sooritanud isiku. Selgesõnaliselt on sellele viidatud, et kui tellitakse kaupu ja/või teenuseid kavatsusega nende eest mitte maksta, siis on selline teguviis kui pettus seadusega karistatav.

Kasutaja kohustub tasuma Foret OÜ-le leppetrahvi tellimuse ja transpordi summa maksumuses, kui toitu pole võimalik kliendini toimetada kliendist tulenevatel põhjustel. Näiteks ei tule klient, tellimuses esitatud aadressil, uksele ja/või ei vasta tellimuses esitatud mobiilile.

Sushishop.ee õigused, kohustused ja vastutus

Foret OÜ omab õigust igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata oma teenuse pakkumise kõigile Kasutajatele või üksikutele kasutajagruppidele kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada täites Kasutajate ees lahtised tellimused.

wwwsushishop.ee veebiportaalis avaldatud tooted ja teenused ei tähenda seda, et need pakkumised oleksid siduvad ehk et peaksid igal ajahetkel kättesaadavad olema. Pakkumised muutuvad siduvaks pärast seda kui Kasutaja on www.sushishop.ee veebiportaali vahendusel tellimuse sooritanud.

Juhul kui Foret OÜ saab teada, et Kasutaja poolt välja valitud tooted ei ole kättesaadavad ja/või õigeaegselt tarnitavad annab Foret OÜ sellest Kasutajale viivitamatult teada. Sellisel juhul jääb leping sõlmimata. Siinjuures tagastab Foret OÜ Kasutajale tema tellimuse eest tehtud makse jooksva nädala reedel.

Foret OÜ-l on õigus saata Kasutajatele personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kasutajal õigus keelduda.

Isikuandmete töötlemine

Andmeid, mida Foret OÜ on saanud Kasutajalt www.sushishop.ee veebiportaali kasutajaks registreerumisel ja veebiportaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil veebiportaali kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on Foret OÜ-l õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

Kasutaja annab nõusoleku Foret OÜ-le Kasutaja Isikuandmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Foret OÜ kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

Foret OÜ kasutab Isikuandmeid teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

Foret OÜ-l on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neid üle Foret OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.

Tingimuste muutmine

Foret OÜ-l on igal ajal õigustatud veebiportaali ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest www.sushishop.ee veebiportaalis.

Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega tingimustes teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

Lõppsätted

Veebiportaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Foret OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Veebiportaali kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Foret OÜ lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tallinna Maakohus.

Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Foret OÜ vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted igal ajal üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Foret OÜ ees.